skip to Main Content

23.500.000 ευρώ από το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντός ολίγων εβδομάδων αναμένεται να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων από επιχειρήσεις της Μαγνησίας και ευρύτερα της Θεσσαλίας για να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» της περιφέρειας Θεσσαλίας που έχει συνολικό προϋπολογισμό 23.500.000 ευρώ.
Η περιφέρεια ανακοίνωσε τις προϋποθέσεις για την ένταξη και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
Σημειώνεται πως από το «ΑΝΑΣΑ 1» χρηματοδοτήθηκαν 1000 επιχειρήσεις της Θεσσαλίας εκ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό ήταν από τη Μαγνησία. Το «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» το αναμένουν με μεγάλη αγωνία οι επαγγελματίες από τη Μαγνησία για να λάβουν μια σημαντική «ανάσα» ρευστότητας μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο.
Στο μεταξύ η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει για την επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας» / Θεματικού Στόχου 03: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης που θα εκδοθεί.
Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί στο «ΑΝΑΣΑ Ι» Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. oι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και ΔΕΝ διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες ΔΕΝ είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ΟΥΤΕ έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.
Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, με καθεστώς ενίσχυσης τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DE MINIMIS) όπως ισχύει.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 23.500.000€, με συγχρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται
πόροι εκ των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου (1,5 εκ. €), Καρδίτσας (1,0
εκ. €) και Τρικάλων (1,0 εκ. €) που διατίθενται αποκλειστικά για επιχειρήσεις που εντάσσονται στις
περιοχές αυτών.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ως εξής:
– «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις: ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο
ΚΑΔ έως και την 31/12/2019. Πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους
στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 ή, αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019, να έχουν
μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων
λειτουργίας τους στο 2019,
– «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις: ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020. Η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ως 100%.
Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης με
μοναδικό Κριτήριο βαθμολόγησης τη Μείωση Κύκλου Εργασιών (τζίρου) επιχείρησης σύμφωνα με
τα περιλαμβανόμενα στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί και που συνοπτικά είναι :
Για «Υφιστάμενη» επιχείρηση, η Μείωση του Κύκλου Εργασιών, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού άνω του 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, βαθμολογείται ως εξής:
Μείωση τζίρου από 20% και έως 40%, 10
Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60%, 40
Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80%, 70
Μείωση τζίρου άνω του 80%, 100
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το
2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€, αναλόγως της μείωσης τζίρου και όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός της δημόσιας
χρηματοδότησης προκύπτει συσχετιζόμενα με το άθροισμα των εξής δηλωθέντων ποσών των πεδίων
του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020 : 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485.
Το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
– Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € χωρίς να τίθεται περιορισμός έναντι εξόδων τους στο 2020,
– Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται ως εξής:
Μείωση τζίρου από 20% και έως 40%, 2.000 €
Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60%, 3.500 €
Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80%, 5.000 €
Μείωση τζίρου άνω του 80%, 7.000 €
υπό την προϋπόθεση για τις «Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020.

Σχετικά Νέα

Συνεχίζεται η συγκέντρωση εμφιαλωμένων νερών, ξηράς τροφής και ειδών καθαριότητας για πλημμυροπαθείς

Δελτία Τύπου

Συνεχίζεται στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα  η συγκέντρωση βοήθειας…

Συνέντευξη της Δωροθέας Κολυνδρίνη στο “gegonota.news” – “Θέλω να σπάσει το τζάμι της καχυποψίας”

Δελτία Τύπου

Η Δωροθέα Κολυνδρίνη μιλάει για πρώτη φορά για την Εισαγγελική ερεύνα του…

Συνεχίζεται η συγκέντρωση βοήθειας – Είδη καθαριότητας και ξηρά τροφή οι κύριες ανάγκες

Δελτία Τύπου

Στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα (επί των οδών Θεοφράστου…

Back To Top